INDOSAT SMS

ID Nominal Harga Status
#48 300 SMS ke sesama Indosat + 100 SMS ke operator lain Rp. 6.500

AKTIF

#49 600 SMS ke sesama Indosat + 200 SMS ke operator lain Rp. 12.025

AKTIF

#50 2000 SMS ke sesama Indosat + 500 SMS ke operator lain Rp. 28.300

AKTIF

TELKOMSEL SMS

ID Nominal Harga Status
#83 200 SMS ke semua 1 hari Rp. 1.475

AKTIF

#84 1000 SMS ke semua 5 hari Rp. 5.350

AKTIF